- تبلیغات -

آرشیو برچسب

خواب آلودگی

پیامدهای خواب ناکافی

خواب ناکافی موجب بسیاری مشکلات اجتماعی و جسمانی برای شخص و جامعه ای که در آن زندگی می کند می شود. اول از همه کاهش هشیاری و عملکرد شناختی ( که خود منشا بسیاری از…